Εθνικό πλαίσιο

Εισαγωγή

Μια σειρά από δραστηριότητες υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος Fairy Tales, με στόχο να εισάγουν το θέμα της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 5-7 ετών, με την ενεργή συμμετοχή των γονιών και των δασκάλων τους. Οι δραστηριότητες του προγράμματος έγιναν με τη στενή συνεργασία με τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς στο 20ο και 33ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας, στο Νηπιαγωγείο Προδρόμου και στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας. Η συνεργασία τους στο έργο ήταν απαραίτητη για τον εντοπισμό των βέλτιστων λύσεων, παιδαγωγικών προσεγγίσεων και μεθοδολογικής προσαρμογής για την εισαγωγή του θέματος της ισότητας των φύλων στην παιδική ηλικία χρησιμοποιώντας κλασικές παιδικές ιστορίες.

Είναι μια καλή ιδέα να αρχίσουμε να παρουσιάζουμε την εθνική εμπειρία της Ελλάδας, με ένα περίγραμμα των σημαντικών νόμων, πολιτικών και κανονισμών που προωθούν την ισότητα των φύλων καθώς και την εισαγωγή της στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης. Αυτά αποτέλεσαν τη βάση για τις δραστηριότητες έργου, με στόχο να συμβάλουν στην αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων για τις γυναίκες και τους άνδρες και να ενθαρρύνουν τα παιδιά να χτίσουν ασφαλείς και υγιείς σχέσεις με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση.

Επιπλέον, θα παρουσιάσουμε την εθνική άποψη για την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων και του πειραματικού μέρους του έργου, δίνοντας έμφαση στην προσαρμογή του παιδαγωγικού πλαισίου εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία, καθώς και στα τοπικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Οι περιλήψεις και τα συμπεράσματα θα παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για τη βιωσιμότητα και τη διαρκή παρουσία θεμάτων ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 5-7 ετών.

Πολιτικές για την ισότητα των φύλων

Πολιτικές για την ισότητα των φύλων

Στην Ελλάδα η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των φύλων καθιερώνεται με το Σύνταγμα του 1975. Ειδικότερα στο…

Εκπαιδευτικές ενότητες: η εθνική εμπειρία

Εκπαιδευτικές ενότητες: η εθνική εμπειρία

Στην Ελλάδα, το 1979 αρχίζουν οι διαδικασίες για την θεσμοθέτηση της μικτής εκπαίδευσης, η οποία όμως οριστικοποιήθηκε το…

Μεθοδολογία και προσαρμογή των ενοτήτων

Μεθοδολογία και προσαρμογή των ενοτήτων

Η πρώτη επαφή με τα στερεότυπα των κλασικών παραμυθιών έγινε στις αρχές του 2019, αφού είχαν επιλεγεί τα παραμύθια. Δυο ομάδες…

Δουλεύοντας με παιδιά - εμπειρία και γνώση

Δουλεύοντας με παιδιά - εμπειρία και γνώση

Τα παιδιά μέσα από την οικογένειά τους, τον κυρίαρχο φορέα κοινωνικοποίησης, αποκτούν την ταυτότητα του φύλου τους μέσω της…

Βασικά συμπεράσματα και εκτιμήσεις

Βασικά συμπεράσματα και εκτιμήσεις

Το Νηπιαγωγείο αποτελεί τον πρώτο επίσημο φορέα εκπαίδευσης για τα παιδιά. Τα παιδιά φτάνουν στο Νηπιαγωγείου έχοντας ήδη…

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020)