Национален опит

България

В рамките на Проект „Вълшебните приказки” в България бяха изпълнени поредица от  дейности с деца, детски учители и родители, целящи въвеждане на темата за равните възможности на жените и мъжете в обучението на деца на възраст 5-7 години в детските градини. Дейностите по проекта бяха проведени в тясно сътрудничество с директорите и учителите от две детски градини в град Търговище – Детска градина № 2 „Осми март” и Детска градина № 9 „Приказка”. Тяхното сътрудничество и партньорство по проекта бяха изключително ценни и полезни за намирането на най-добрите решения, педагогически подходи и методологични адаптации за поставяне на темата за равните възможности на жените и мъжете в ранна детска възраст чрез използването на класически детски приказки.

Представяйки националният опит в България, ще започнем с важните закони, политики и регламенти, които насърчават равнопоставеността на жените и мъжете и въвеждането на тази тема в обучението на децата от ранна възраст. Те бяха основата, върху която стъпиха проектните дейности, за да дадат своя принос към оспорване на стереотипните образи на жените и мъжете и насърчаване на децата да изграждат безопасни и здрави отношения, базирани на уважение и зачитане.

На следващо място, ще представим националния контекст в изпълнението на подобни дейности и експерименталната част на проекта, като акцентираме върху направените адаптации, съобразно педагогическите рамки в процеса на образование в детските градини и съществуващите културални специфики в страната. Направените обобщения и изводи дават насоки за продължаване на работата и трайно присъствие на темата за равните възможности на жените и мъжете в обучението на деца на възраст 5-7 години.

Като практическо приложение към Наръчника представяме 12 модулни занимания, базирани на 9 класически детски приказки, които биха могли да помогнат на детските учители и специалистите, които работят с деца в предучилищна възраст, да провеждат ситуационни занимания по темата за равните възможности на жените и мъжете.

Политики

Политики

Насърчаващи равните възможности на жените и мъжете. България е страна по изпълнението на редица международни конвенции, както…

Опит в работата с деца

Опит в работата с деца

В детските градини в България съществуват откъслечни опити да се работи по темата за равните възможности на жените и мъжете.…

Адаптация на модулите

Адаптация на модулите

Обучителните модули бяха приложени за първи път в периода септември 2019 – януари 2020 г. в една експериментална група деца…

Опит и научени уроци

Опит и научени уроци

Практическите занимания показаха, че в тази възраст децата са спонтанни и автентични. При тях предразсъдъците и стереотипите…

Основни изводи и препоръки

Основни изводи и препоръки

Ранната детска възраст е от решаващо значение за физическото, когнитивното, емоционалното и личностното развитие на децата.…

Този проект се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020)