Обучителни модули

МОДУЛИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 5-7 ГОДИНИ
ПО ТЕМАТА „РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ”

Настоящите Модули и практически упражнения са в помощ на български учители и експерти, които работят с деца на възраст 5-7 години. За въвеждане на темата за равните възможности на жените и мъжете в предучилищното и началното училищно образование се използват класически детски приказки, които са популярни сред децата на тази възраст и са сериозен фактор за формиране на техните житейски възгледи и убеждения.

Представените модули за обучение на деца имат за цел да предложат на детските учители практически инструменти, чрез които в ранна възраст да се повишават знанията за изграждане на здрави отношения, основани на уважение и зачитане между момичетата и момчетата. Това би помогнало на децата да общуват пълноценно,  без агресия и насилие.  

Модулите са апробирани сред деца от 4-та група на Детска градина „Приказка” в град Търговище. След това са адаптирани към спецификите на възрастовата група и педагогическия процес в детските градини. В окончателния си вид модулите са прилагани с деца от 3-та и 4-та групи на Детска градина „Приказка” и Детска градина „Осми март” в град Търговище.

Брой участници:

   25-30 деца

Основни послания към децата:

   Жените и мъжете (момичетата и момчетата) са еднакво можещи и знаещи, и еднакво ценни.
   Жените и мъжете (момичетата и момчетата) са различни, но това е богатство, а не повод за дискриминация.
   Момичетата и момчета имат различни интереси, но също и еднакви. Интересите, които ги обединяват, са повече от тези, по които се различават.
   Всеки човек е уникален, различен и ценен!
   Всяко дете е уникално, различно и ценно!
   Контролът, подчинението и налагането на единия пол над другия не е допустимо и води до насилие.
   Децата, жените и мъжете имат право да живеят без насилие и да имат еднакви условия за реализация и личностна изява.
   Насилието над деца е недопустимо. Възрастните са отговорни да защитават децата.
   Силата трябва да се използва, за да помагаш на другите, а не да ги обиждаш и нараняваш.
   Важно е жените и мъжете да са равно ангажирани в грижата за дома и семейството и да имат поравно време за себе си.
   Жените и мъжете трябва да бъдат еднакво възнаградени за една и съща работа.
   Има добри и лоши непознати. Добрите, като полицая и учителите, могат да се търсят за помощ, а от лошите децата трябва да се пазят.
   Когато момичетата и момчетата участват еднакво във вземането на решения, няма да има ощетени.
   Децата и жените са по-уязвими групи и по-често стават обект на насилие, поради това те имат нужда от специална защита и подкрепа.

Екипът на проект "Вълшебните приказки" най-учтиво Ви моли, преди да започнете дистационния курс, да допълните начален въпросник за оценка на вашата информираност, а след приключване на всички модули да попълните въпросник за крайна оценка и да го изпратите на имейл: naia_s@abv.bg. Благодарим Ви предварително!

НАЧАЛЕН ВЪПРОСНИК

КРАЕН ВЪПРОСНИК

Този проект се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020)