Теория

ОБЩА КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА

Общата концептуална рамка представя основните теоретични постановки, които могат да помогнат на професионалистите, работещи с деца, да бъдат ефективни в своите интервенции. Тя съдържа синтезирана информация по няколко основни теми – равни възможности на жените и мъжете; стереотипи за ролите в обществото; насилие и дискриминация; права на човека. Представени са също така важните етапи в ранното детско развитие от гледна точка на формиране на разбиранията за ролите в семейството и в обществото. Теоретичната част дава и поглед върху влиянието, което класическите приказки оказват за формиране на житейските ценности и нагласи на децата. Обърнато е специално внимание на подкрепящата среда около децата – родители, близки, учители, други значими за тях възрастни и тяхната изключително важна роля за насърчаване на критичното мислене на децата към стереотипите в обществото. Теоретичните постановки в първата част на Наръчника може би са познати на част от педагозите и професионалистите, които работят с деца в ранна възраст и не са новост за тях. Тяхното включване е важно, за да се осветли взаимовръзката между класическите детски приказки и темата за равнопоставеността на жените и мъжете и да се очертае концептуалната рамка на предложените практически инструменти.

Равнопоставеност на жените и мъжете

Равнопоставеност на жените и мъжете

Равнопоставеност на жените и мъжете означава жените и мъжете, момичетата и момчетата да имат равни права, както и равен достъп…

Равнопоставеност от ранна възраст

Равнопоставеност от ранна възраст

Докато малките деца се развиват, те започват да изследват какво означава да си момче или момиче. Те започват да учат за ролите…

Политики

Политики

Правата на човека са онези основни стандарти, които са необходими, за да имат всички хора по света достоен живот. Всеобщата…

Класически приказки за деца

Класически приказки за деца

Вълшебните приказки и светът на детето. Как да използваме вълшебните приказки за въвеждане на темата за равнопоставеността…

Този проект се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020)