Целеви групи

»   Около 250 деца на възраст от 5 до 7 години участваха в проекта в България, Италия и Гърция. В тази възрастова група децата започват да формират своите ценности и нагласи, включително да усвояват кое поведение се счита за подходящо за момичетата и кое се счита за подходящо за момчетата. Образователната система е ключов фактор в този процес, както и семейството. Обучение, което насърчава равнопоставеността на момичетата и момчетата, е форма на ранна превенция на дискриминацията и насилието. Това би направило децата по-чувствителни и критични към всички форми на насилие в бъдещия им живот.

»   Целева група на проекта са около 180 учители от детски градини, учители на предучилищни групи, учители на начални класове в училище, спортни треньори, учители на извънкласни/неформални занимания от трите държави. Те са избрани, защото работят директно с децата за тяхното образование и възпитание в предучилищна и начална училищна възраст. Повишаването на тяхната информираност и капацитет ще помогне за положителна промяна.

»   Целева група на проекта са около 300 родители на деца в предучилищна и начална училищна възраст. Те бяха включени в процеса, защото са първостепенен фактор в социализацията, като определят, включително чрез своя авторитет, нагласите и възприятията на децата към околния свят. Родителите играят много важна роля. Те биха могли да насърчат или да ограничат децата да мислят критично и да оспорват социалните норми, които водят до насилие. Без тяхното участие и подкрепа в този деликатен процес промяната на гледната точка може да бъде трудна.

С привличането на родителите и учителите са обхванати две ключови системи, които имат най-голямо влияние за формиране на разбиранията и ценностната система на децата. Може да се предположи, че колкото по-чувствителни и осъзнати са тези две страни, толкова по-ефективно биха подкрепили децата да изграждат здрави отношения.

Свързани публикации

Консорциум

Консорциум

„Асоциация НАЯ” е създадена през 2002 година, като една от първите неправителствени…

Очаквани резултати

Очаквани резултати

Резултатите на проекта имат принос на европейско ниво за промотирането на ценности като плурализъм, недискриминация, толерантност,…

Цели

Цели

Проектът работи за ранна превенция на насилието и за равнопоставеност на жените и мъжете, чрез възпитание на децата от малки…

Резюме

Резюме

Проект „Вълшебните приказки” се осъществява в три държави - България, Гърция и Италия с финансовата подкрепа на Програмата…

Този проект се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020)