Очаквани резултати

Резултатите на проекта имат принос на европейско ниво за промотирането на ценности като плурализъм, недискриминация, толерантност, справедливост, солидарност и равенство между жените и мъжете, които са общи ценности за Европейския съюз.  

Конкретните резултати от инициативата са:

   По-добро знание за посланията, които класическите детски приказки дават за ролята и мястото на жените и мъжете в обществото и тяхното влияние върху формирането на ценности в децата.
   По-добро разбиране защо е важно да се работи по темата „за равнопоставеност на жените и мъжете“ с деца в тази възраст.
   Създадени умения за пълноценна комуникация, изграждане на здрави връзки и преодоляване на насилието в отношенията с другите сред момичета и момчета в предучилищна и начална училищна възраст.
   Родители, които са подготвени да подкрепят децата в изграждането на здравословни и безопасни връзки, базирани на уважение и зачитане на другия.
   Повишени знания и умения на учителите да работят по темата „за равнопоставеност на жените и мъжете“ в ранна детска възраст.
   Създадена иновативна методика и инструментариум за обучение на деца на възраст 5-7 години по темата „за равнопоставеност на жените и мъжете“ чрез класически детски приказки.
   Споделен опит и експертиза на международно ниво за въвеждане на темата „за равнопоставеност на жените и мъжете“ в предучилищното и начално училищното обучение на деца.

Свързани публикации

Консорциум

Консорциум

„Асоциация НАЯ” е създадена през 2002 година, като една от първите неправителствени…

Целеви групи

Целеви групи

Около 250 деца на възраст от 5 до 7 години участваха в проекта в България, Италия и Гърция. В тази възрастова група децата…

Цели

Цели

Проектът работи за ранна превенция на насилието и за равнопоставеност на жените и мъжете, чрез възпитание на децата от малки…

Резюме

Резюме

Проект „Вълшебните приказки” се осъществява в три държави - България, Гърция и Италия с финансовата подкрепа на Програмата…

Този проект се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020)