Консорциум

Асоциация НАЯ

„Асоциация НАЯ” е създадена през 2002 година, като една от първите неправителствени организации в област Търговище и единствената, която от самото си създаване работи целенасочено срещу насилието над жени и деца.

Мисията на организацията е оказване на психо-социална подкрепа, помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност. Целта на организацията е да се създаде общество от информирани, независими, равнопоставени и уверени в себе си и възможностите си граждани.

Асоциация НАЯ работи за:

•   Осигуряване на ефективна и устойчива защита на жертвите на домашно насилие;
•   Прилагане на комплексен подход за превенция и борба с домашното насилие, който включва всички заинтересовани страни;
•   Формиране на обществена нетърпимост към домашното насилие и създаване на подкрепяща среда за пострадалите.

Основните дейности на организацията са:

1. Подкрепа и защита на пострадали от домашно насилие - осигуряване на психологическа, социална и правна подкрепа на жертви на домашно насилие за тяхната емоционална рехабилитация, социална интеграция и законова защита. Помощ при подготовката на документи и воденето на дела по Закона за защита срещу домашното насилие, посредничество при контакти с институции, оказване на спешна хуманитарна помощ в кризисни моменти.
2. Работа с извършители на домашно насилие за по-добра защита на жертвите и предотвратяване на повторни посегателства върху тях;
3. Укрепване на капацитета на професионалистите от различни институции за координирана работа по случаи на домашно насилие в междуинституционални екипи;
4. Превенция на насилието над жени и деца чрез образователни и обучителни програми в детски градини и училища, младежки доброволчески кампании, семинари с уязвими групи млади момичета и жени от малки населени места;
5. Застъпнически кампании за повече жени в местната политика и при вземането на решения;
6. Програми за подкрепа на деца и семейства чрез иновативни практики на здравни, социални и образователни грижи.

„Асоциация НАЯ” е учредител и член на Алианса за защита срещу насилие основано на пола, член на Националната мрежа за децата и на Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие.

Организацията е носител на две национални отличия за най-добър проект в социалната сфера в България на Фондация „Лале”. През 2019 година Асоциация НАЯ беше отличена с годишната награда за граждански инициативи на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за приноса си в постигането на равни възможности за жените и мъжете.

Международната организация за защита на децата, Италия (Defence For Children International Italy - DCI Italy)

е част от Международната организация за защита на децата, основана през 1979 година. Това е световно движение, което има национални секции и асоциирани членове на петте континента.

Мисията на организацията е да осигури ефективно прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето на местно, национално и международно ниво. Визията на DCI е, че децата, като човешки същества, трябва да живеят в справедливо и отговорно общество, което им осигурява възможност да реализират правата си. Във всички дейности които изпълнява, организацията се стреми да осигури прозрачност, отговорност, устойчивост и социална промяна. 

Международната организация за защита на децата, Италия започва дейността си през 2005 година в Рим. В момента освен в италианската столица има седалище и в град Генуа. Общото събрание се състои от 11 души с експертен опит в областта на правата на човека, международното сътрудничество и социалната активност. Оперативната дейност се осъществява от екип за координиране и голям брой консултанти и доброволци. 

Организацията фокусира своите дейности в няколко области:

   Детско правосъдие – подкрепа за деца в конфликт със закона; защита на деца, жертви на престъпления, насилие и злоупотреба;
   Деца мигранти - защита на децата от трафик; насърчаване на настойничеството; подкрепа за образование, квалификация и интеграция за деца и младежи мигранти;
   Образование и повишаване на осведомеността за правата на децата.

Дейността на DCI Италия е в няколко посоки:

- изследване и анализ на предпоставките, които водят до нарушаване на права на децата;
- обучение, разпространение на информация и повишаване на чувствителността на децата за техните права с цел формиране на знания и умения да ги защитават;
- докладване за нарушения на правата на детето с цел незабавно спиране на насилието и злоупотребата с деца и поемане на отговорност;
- участие в разработването на политики, законодателство и стратегии за защита на правата на децата;
- разработване и изпълнение на пилотни програми и проекти за идентифициране на добри практики, които могат да бъдат възпроизведени;
- трансгранични услуги - връзка с местни социални служби и съдебни власти за подпомагане на деца, младежи и семейства мигранти.

Международната организация за защита на децата, Италия е  член на Международната социална служба (ISS) - световна мрежа, присъстваща в 120 държави, която помага на деца и семейства мигранти в разрешаването на социални и правни проблеми.

Женски център в град Кардица, Гърция (WOMEN’S CENTER OF KARDITSA, WCK)

Женски център в град Кардица е неправителствена, общинска организация, създадена през 1992 година. Това е най-стария Център за подкрепа на жени в Гърция и единствен в страната, който се управлява от местната власт -  Общината в Кардица.

Организацията е член на Националната мрежа от Центрове срещу насилието и Подслони за жени претърпели насилие в Гърция. Тази мрежа работи под егидата и ръководството на Гръцкия генерален секретариат за семейната политика и равенството между половете.

Визията на Женски център в град Кардица е, че мъжете и жените да имат равни права и задължения, по отношения на работа, семейство, участие в политиката, управлението, вземането на решения, свободното време в свят без насилие.

Основната цел на Женския център в Кардица е мобилизиране на физически лица и организации на местно, регионално, национално и международно ниво, за предоставянето на качествени и ефективни услуги на всички жени.

Женски център в град Кардица предоставя услуги чрез следните отдели:

1. Отдел за подкрепа на женската заетост и предприемачество
Той осигурява кариерно ориентиране и консултиране на жени, които търсят работа за първи път или влизат повторно на пазара на труда. Подкрепя жени, които се интересуват от създаването на собствен бизнес или искат да разширят и подобрят бизнеса, които вече имат.

2. Отдел за подкрепа на жени, преживели насилие, както и други уязвими групи от общността
Този отдел помага на жени, преживели насилие и на техните деца. Той подкрепя и други уязвими групи. В него работят психолог, социален работник, трудов посредник и адвокат.

Услугите имат за цел да:

1. информират, подкрепят и насърчат жените, преживели насилие;
2. помогнат за преодоляване на затрудненията в психо-социалното им функциониране;
3. идентифицират потребностите на жените, жертви на насилие и да им помогнат в преодоляване на социалните проблеми;
4. подкрепят и насърчат жените, да станат независими и уверени в себе си;
5. информират, консултират и подкрепят психологически нуждаещите се;
6. повишат обществената осведоменост за насилието над жени;
7. планират и изпълняват програми за социално развитие и солидарност;
8. си сътрудничат с местни и национални организации за предоставяне на информация, обмяна на опит и разработване на общи действия срещу насилието над жени.

3. Център за детски творчески занимания
Работи от 1993 година, като първия вечерен творчески център за деца в града. Днес осигурява грижа за децата на жени, които са потребители на Женския Център в Кардица, или на жени, които работят вечер. Центъра работи с около 22 деца в предучилищна възраст, от 13.30 до 21.30 часа.

4. Детска ясла 
Работи на територията на Община Кардица от септември 2002 година. Работи с 22 деца от 2 месечна възраст до 2 години и половина, от 06.30 до 14.30 часа.

Женски център в град Кардица изпълнява местни, регионални, национални и европейски проекти. Те имат за цел:

   насърчаване на равните възможности на жените и мъжете;
   преодоляване на дискриминацията и неравенствата в работната среда, премахване на професионалната сегрегация;
   създаване на условия за съвместяване на личния и професионалния живот;
   информиране и мобилизиране на гражданите за преодоляване на социалното неравенство на жените;
   повишаване на обществената чувствителност към домашното насилие срещу жени и деца;
   разпространение на добри практики.

Свързани публикации

Очаквани резултати

Очаквани резултати

Резултатите на проекта имат принос на европейско ниво за промотирането на ценности като плурализъм, недискриминация, толерантност,…

Целеви групи

Целеви групи

Около 250 деца на възраст от 5 до 7 години участваха в проекта в България, Италия и Гърция. В тази възрастова група децата…

Цели

Цели

Проектът работи за ранна превенция на насилието и за равнопоставеност на жените и мъжете, чрез възпитание на децата от малки…

Резюме

Резюме

Проект „Вълшебните приказки” се осъществява в три държави - България, Гърция и Италия с финансовата подкрепа на Програмата…

Този проект се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020)