Основни изводи и препоръки

Ранната детска възраст е от решаващо значение за физическото, когнитивното, емоционалното и личностното развитие на децата. В тази възраст активно се формират базовите ценности, които се развиват и пренасят в живота на детето като възрастен. Следва тази възраст да не бъде пренебрегвана и изключвана от цикъла на гражданското образование.

Децата следва да се приемат като активни и ангажирани граждани, които имат богат потенциал и творчески способности и които са способни да формират и изразяват своите виждания по въпроси, свързани с тях. Препоръчително е детското участие да се насърчава във всеки етап от образователната система, включително в детските градини.

Детските градини са подходяща среда за насърчаване на хармонични и конструктивни отношения между момичетата и момчетата. Би било добре да се дебатира въвеждането на специални програми и методики за ранно обучение по темата за равните възможности на момичетата и момчетата/жените и мъжете.

Макар и да не са достатъчни, в България съществуват политики за насърчаване на равните възможности на жените и мъжете, включително регламенти за образователни програми, които да оспорват стереотипните образи на двата пола. Декларираната ангажираност в  документите обаче не намира отражение в практическата работа с деца. Системата на образованието е идентифицирана като ключова за насърчаване на равнопоставеността, а липсва опит и добри практики това да се случва.

Средата в детската градина е много важна, за да се насърчават здравословни отношения между момичетата и момчетата. В предучилищна възраст децата осмислят голяма част от света около себе си, докато играят. Затова е добре да им се предлагат различни игри и занимания, които им дават възможност да излязат от стереотипните образи на момичета и момчета. Има риск някои от децата да бъдат ощетени в своите интереси, ако се стъпва на предположението, че момичетата не биха се заинтересували от игри или занимания, които традиционно се приемат за подходящи за момчета и обратното.

Добре е в процеса на обучение и възпитание на децата в детската градина да се представя цялото многообразие от образи и роли, в които могат да са момичетата и момчетата/мъжете и жените. Това би вдъхновило децата да осъществяват своите интереси и да мечтаят без ограничения. В тази посока се забелязва съществен напредък в представянето на темата за професионалната реализация и визуализирането на различните професии едновременно чрез жени и мъже в помощните материали и помагала, които се използват от учителите в детските градини (като например картинки на полицаи или военни жени и мъже, както и лични срещи с жени и мъже полицаи, лекари, учители и др.). Добрите практики биха могли да се мултиплицират и в представянето на жените и мъжете в различни нестереотипни роли в семейството и при разпределението на домашните задължения и грижата за децата, както и участието на жените и мъжете при вземането на решения.

Този проект се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020)