Цели

Проектът работи за ранна превенция на насилието и за равнопоставеност на жените и мъжете, чрез възпитание на децата от малки в дух на взаимно уважение и зачитане.

Целите са:

•   Повишаване на информираността за стереотипите, които насърчават или оправдават насилието, сред професионалисти и родители, които са две ключови системи около децата и оказват най-голямо влияние за формиране на разбиранията и ценностите им.
•   Повишаване на критичността у децата за оспорване на социалните норми, които водят до неравенства между жените и мъжете. Насърчаване на момичетата и момчетата в ранна възраст да изграждат здрави взаимоотношения, основаващи се на зачитане и уважение.
•   Повишаване капацитета на професионалисти, които работят с деца от 5 до 7 години, за въвеждане на темата „за равнопоставеността между жените и мъжете(социални роли, стереотипни нагласи, насилие във всичките му форми, човешки права)“ при работа с децата, като се използват класическите детски приказки.
•   Разработване на практически инструментариум за въвеждане на темата „за равнопоставеност на жените и мъжете“ при работа с деца в предучилищна и начална училищна възраст, който може да бъде използван от професионалисти и в други региони и държави от ЕС.

Свързани публикации

Консорциум

Консорциум

„Асоциация НАЯ” е създадена през 2002 година, като една от първите неправителствени…

Очаквани резултати

Очаквани резултати

Резултатите на проекта имат принос на европейско ниво за промотирането на ценности като плурализъм, недискриминация, толерантност,…

Целеви групи

Целеви групи

Около 250 деца на възраст от 5 до 7 години участваха в проекта в България, Италия и Гърция. В тази възрастова група децата…

Резюме

Резюме

Проект „Вълшебните приказки” се осъществява в три държави - България, Гърция и Италия с финансовата подкрепа на Програмата…

Този проект се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020)